بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
 • 09371198576
 • payanyar@gmail.com
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

 • صفحه بسم ا... الرحمن الرحيم . (بنا به سليقه دانشجو انتخاب و در ابتداي پايان­نامه ارايه مي­شود )
 • صفحه عنوان : مطابق پيوست شماره يك مي­باشد. توجه نماييد كه مندرجات صفحه عنوان عيناً مطابق جلد پايان­نامه مي­باشد. ضمناً لازم است صفحه عنوان به زبان انگليسي هم در پشت جلد و هم در آخرين صفحه پايان­نامه درج گردد.
 • صفحه تعهدنامه : مطابق متن ضميمه تايپ و پس از امضاء تمامي نسخه­ها بعد از صفحه عنوان قرار مي­­گيرد. يك نسخه نيز ضميمه مدارك تسويه حساب مي­گردد. (مراجعه به صفحه 30)
 • پيشگفتار (اختياري): شامل هدف نويسنده از تحقيق، مختصري از سوابق تحقيق ، دشواري­هاي تحقيق و گسترة كلي آن و همچنين سپاسگزاري از افراد يا مؤسسات و نهادهايي مي­باشد كه نويسنده مرهون راهنمايي و ياري آنان است.
 • چكيده فارسي : شامل بيان كوتاه و موجز مسئلة تحقيق، اهداف و فرضيات، توصيف مختصر روشها و شيوه­هاي گردآوري داده­ها، خلاصه­اي از يافته­ها و نتايج حاصل شده كه حداكثر در 300 كلمه تهيه  مي­شود. چكيده فاقد هر گونه تصوير، شكل، منبع و فرمول مي­باشد. ضروري است كه در انتهاي چكيده كليد واژه­هاي تحقيق درج گردد. چكيده به زبان انگليسي نيز در انتهاي پايان­نامه و پس از صفحه عنوان انگليسي ، درج مي­گردد.
 • فهرست مطالب : شامل عناوين اصلي و فرعي فصل­ها ، عناوين پيوست­ها و عنوان كتاب­نامه
 • فهرست جداول: در اين فهرست شماره جدول، عنوان جدول و شماره صفحه­اي كه جدول در آن درج شده است ذكر مي­شود.
 • فهرست شكل­ها: (اعم از تصوير، نمودار و نقشه) ، نظير فهرست جداول ، تنظيم مي­شود.
 • فهرست علائم و اختصارات: (در صورت ضرورت)
 • متن اصلي : متن اصلي شامل مقدمه، فصل­هاي اصلي (يافته­ها و بحث) و نتيجه­گيري مي­باشد كه نبايد حداكثر از 150 صفحه تجاوز نمايد .(حداکثر تا 200 صفحه در صورتی که 50 صفحه پیوست به عنوان ضمائم پایان­نامه باشد مانعی ندارد. )
 • مقدمه: در نگارش مقدمه دو مقصود عمده بايد مدنظر باشد : يكي طرح و معرفي مسئله تحقيق در بافتي مناسب و ديگري برانگيختن و جلب علاقة خوانندة متن به گونه­اي كه خواننده از محتواي هر يك از فصل­ها آگاهي يافته و روابط بخش­هاي گوناگون را در يابد. شايان ذكر است در صورتي كه دانشجو از روش تحقيق يا فنون و شيوه­هاي جديدي در فرآيند تحقيق خويش بهره برده باشد، آن گاه مناسبتر خواهد بود كه فصلي مستقل تحت عنوان ״كليات يا طرح تحقيق״ تدارك ببيند و در آن به صورت مبسوط به بيان مسئلة تحقيق، اهداف و ضرورت انجام مطالعه ، چهارچوب نظري، فرضيات و سؤالات تحقيق، روش تحقيق و شيوه­هاي گردآوري داده­ها، شيوه نمونه­گيري و تجزيه و تحليل داده­ها بپردازد.
 • متن : شامل فصل­هاي اصلي، يافته­ها، بحث و نتيجه­گيري و پيشنهادات مي­باشد. معمولاً فصل­بندي متن بر اساس گسترة زماني و دوره­هاي تاريخي، تقسيمات موضوعي و مضموني و يا تركيبي از هر دو صورت مي­گيرد. توصيه مي­شود كه در فصل اول ״كليات يا طرح تحقيق״ ارايه گردد. اين فصل در واقع همان ساختار پروپوزال پايان نامه را دارد كه به صورت تفصيلي ارايه مي گردد و بايد شامل مواردي چون بيان مسئله، اهداف و ضرورت تحقيق، چهار چوب نظري، فرضيه و سوالات، روش تحقيق و... باشد همچنين فصلي مستقل تحت عنوان ״پيشينة تحقيق״ تدارك ديده شود و در آن به طور مبسوط حاصل تحقيقات و تتبعاتي كه حول مسئلة تحقيق صورت گرفته همراه با بيان كاستي­ها و نارسايي­هاي تحقيقات انجام شده، بيان گردد. تا روشن گردد كه تحقيق حاضر براي رفع آن كمبودها و پيشبرد حل مسئله چه خدمتي انجام مي­دهد. ساير فصل­ها به بيان يافته­ها و تجزيه و تحليل­هاي انجام شده اختصاص خواهد داشت.
 • نتيجه­گيري : نتيجه در حقيقت نقش بسيار مهم و پرظرافتي در جمع­بندي تحقيق دارد. در اينجا، شرح فصول و يافته­هاي مهمي كه از آنها بحث شده به صورت خلاصه عرضه شده و از مجموع تحقيق،
  نتيجه­گيري مي­شود. محقق همچنين مي­تواند مسايلي را كه بي­جواب مانده­اند و به پژوهشهاي بعدي نياز دارند فهرست كند و راه­حل­هاي به دست آمده نسبي يا قطعي را گزارش كند.
 • فهرست منابع و مآخذ : در تنظيم اين بخش مي­توان به تقسيم­بندي پرداخت. مثلاً فهرست مآخذ اصلي، فهرست مآخذ فرعي، فهرست مقالات، منابع به زبان فارسي ، منابع به زبان­هاي غيرفارسي .
 • پيوست­ها : سندها ، گزارش­ها، نقشه­ها، تصاوير، جداول و يا توضيحاتي كه در متن پايان­نامه نگنجد به عنوان ״پيوست״ پس از متن ارايه مي­گردد. هر پيوستي بايد از پيوست­هاي ديگر متمايز باشد و عنوان آن در فهرست مطالب ذكر شود.
 • فهرست راهنما : اين فهرست پس از فهرست منابع و مآخذ و پيوستها و معمولاً در انتهاي پايان­نامه ارايه مي­شود و بايد به گونه­اي تنظيم شود كه پژوهشگران به آساني بتوانند به مطلبي كه مورد علاقة آنان است راهنمايي شوند. فهرست راهنما جامعِ اَعلام و مفاهيم و موضوعاتي است كه دربارة آنها اطلاع مهمي در پايان­نامه مي­توان يافت . تدوين اين فهرست براي پايان­نامه­اي كه به چاپ نرسيده، جنبة اختياري دارد.
 • چكيده انگليسي: حداكثر 300 كلمه همراه با كليد واژه­هاي تحقيق به زبان انگليسي
 • صفحه عنوان به زبان انگليسي