بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
 • 09371198576
 • payanyar@gmail.com
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

موضوعات پیشنهادی برای پروپوزال تاریخ

 • بررسی و تحلیل سیاست خارجی دوره زندیه
 • تحلیل تاریخی تصوف (از صفویه تا قاجار)
 • تحلیل جامع وضعیت اقتصادی در دوران سلجوقی
 • تحلیل و کنکاش زیرساختهای فکری چنگیزخان در تنظیم ساختارهای اداری و تشکیلاتی
 • شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر بسیج و هدایت اعتراض های مردمی بر ضد نظام استبدادی و زمینه ساز مشروطه
 • شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر واپاشی جنبش جنگل
 • تحلیل جامع روابط ایران – عثمانی، نقاط ضعف و قوت
 • بررسی کارآمدی نظام دیوان سالاری در ایران، دوره قاجار
 • میزان موفقیت  علامه‌ حلی در ترویج تشیع در ایران و بررسی دلایل آن
 • بررسی و تحلیل عوامل شکست و ناکامی جنبش جنگل
 • تحلیل نقش مدارس زنان در انقلاب مشروطه ایران
 • شیوه حکومت داری نادر شاه
 • نقش حاج آقا نورالله نجفی در مشروطه اصفهان
 • بررسی وضعیت زنان ایران در عهد قاجار
 • بررسی جایگاه تفکر و اندیشه در متون اسلامی
 • بررسی اصلاحات نصربن‌سیار در حکومت خراسان
 • روند انتقال مرکز تجاری ایران از بندرعباس به بوشهر( ۱۷۴۷-۱۷۶۳)
 • نقش مدارس زنان در انقلاب مشروطه ایران
 • سیاست عشایری رضاشاه
 • بررسی مسائل اقتصادی در استان (منتخب)  دوره قاجار
 • بررسی مسائل اجتماعی در استان (منتخب)  دوره قاجار
 • بررسی مسائل فرهنگی در استان (منتخب)  دوره قاجار
 • بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی در استان (منتخب)  دوره صفوی
 • بررسی و تحلیل مسائل اجتماعی در استان (منتخب)  دوره صفوی
 • بررسی و تحلیل مسائل فرهنگی در استان (منتخب)  دوره صفوی
 • وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی جامعه ایران در دوره قاجار
 • وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی جامعه ایران در دوره پهلوی اول
 • وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی جامعه ایران در دوره پهلوی دوم
 • وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی جامعه ایران پس از انقلاب دوره انتقالی و جنگ
 • وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی جامعه ایران پس از انقلاب دوران اصلاح طلبی وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی جامعه ایران پس از انقلاب دوران اصولگرایی
 • بررسی شیوه های اعمال الگوی مدیریت قومی و پیامدهای آن قبل از انقلاب (در دوره قاجار، پهلوی اول و دوم)
 • بررسی شیوه های اعمال الگوی مدیریت قومی و پیامدهای آن پس از انقلاب
 • تحلیل قدرت سیاسی اجتماعی ایل بختیاری قبل از انقلاب( از قاجاریه تا انقلاب اسلامی)
 • تحلیل قدرت سیاسی اجتماعی ایل بختیاری پس از انقلاب
 • بررسی و تحلیل سیاست خارجی دوره قاجار
 • بررسی تطبیقی جایگاه اجتماعی زنان در اعصار تاریخی مختلف
 • بررسی تطبیقی جایگاه فرهنگی زنان در اعصار تاریخی مختلف
 • تحلیل ابعاد مختلف لشکر کشی نادر شاه به آسیای مرکزی و پیامدهای آن
 • تحلیل دلایل و پیامدهای بست نشیتی در دوره قاجار
 • تحلیل روابطه ایران و عثمانی به تفکیک شاهان صفوی
 • وضعیت علمی، فرهنگی ایران در دوران آل مظفر
 • بررسی میران تاثیرپذیری مدارس از ساختار سیاسی صفویان
 • بررسی میران تاثیرپذیری فرهنگ و دانش زنان از ساختار سیاسی صفویان
 • شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر جنبش مشروطه در ایران(با تاکید بر نقش زنان، واعظان و لوتی ها)
 • بررسی ساختار قدرت سیاسی، اجتماعی در ایل قشقایی
 • بررسی نقش مذهب در برقراری و تحکیم روابط سیاسی با همسایگان (دوره منتخب)
 • بررسی روابط سیاسی دولت ساسانیان با همسایگان
 • طریقت ها در امپراتوری عثمانی (نقش و تاثیرپذیری متقابل آنها از هم)
 • اقلیت ها و وضعیت آنها در حکومتهای مختلف در ایران قبل از انقلاب (با رویکرد به مسیحیت)
 • اقلیت ها و وضعیت آنها در حکومتهای مختلف در ایران پس از انقلاب (با رویکرد به مسیحیت)
 • بررسی پیامدهای اجتماعی مذهبی تصوف در دوران سلجوقیان
 • بررسی وضعیت فرهنگی و پیشرفت آن در دوران آل بویه
 • تمدن سازی انبیا
 • علمای صوفیه و سربداران، بررسی نقش متقابل و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر
 • بررسی رابطه مغول با مقوله مذهب
 • بررسی و تحلیل عوامل اصلی سقوط برمکیان
 • بررسی اوضاع سیاسی سیستان پس از ورود اسلام
 • تحلیل نوع حکومت باوندیه در مازندران به تفکیک سه دوره حکومت انها
 • بررسی دلایل اتحاد عثمانیان و ازبکان بر علیه دولت صفوی
 • بررسی تحولات اقتصادی سیاسی اجتماعی اصفهان در دوران پهلوی اول و دوم
 • بررسی تحولات اقتصادی سیاسی اجتماعی اصفهان در دوران صفوی و قاجار
 • بررسی تشیع در سیستان تا دوره صفویه
 • تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی همدان از ورود اسلام تا دوره مغول
 • تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی لرستان از ورود اسلام تا دوره مغول
 • تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی تبریز از ورود اسلام تا دوره مغول
 • تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کاشان از ورود اسلام تا دوره مغول
 • بررسی و تحلیل دلایل تاریخی اختلاف تشیع و تسنن
 • تحلیل روابط متقابل ترکمن ها با دولت مرکزی در دوه دوره پهلوی اول و دوم