بروز رسانی قیمت‌ها: فروردین 1403
  • 09371198576
  • payanyar@gmail.com
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

 با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایان نامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایان نامه خود انتخاب کنید.
    بررسی و تدوین سرفصل ها و محتوایی مناسب جهت آموزش نجوم برای دوره های تحصیلی ‏پیش از دانشگاه
    نجوم رادیویی و ارتباط آن با پرتوهای کیهانی
    نجوم نوترینو و ارتباط آن با پرتوهای کیهانی
    بررسی مدل های آماری مورد استفاده در نجوم
    در جستجوی تاریکی
    فرزند فن آوری در خدمت اختر شناسی
    فوت و فن پردازش تصاویر نجومی
    نور سنجی ستاره‌ای و بررسی منحنی‌های نوری ستارگان دوتایی و تعیین شعاع‌های آنها با استفاده از روش بسط فوریه
    تأثیر مدل های برهمکنشی هادرونی انرژی پایین در شبیه سازی بهمن های هوایی
    بررسی رمبش ابر مولکولی کروی به روش تجزیه آدومین
    برآورد دوره تناوب در رگرسیون ناپارامتری: روشهای مبتنی بر دوره نگار در مقابل روش کمترین توانهای دوم
    ناهمسانگردی پرتو های کیهانی
    بررسی رویت پذیری هلال ماه
    مطالعه رصدی و شبیه سازی گروه های فسیل کم جرم
    نمودهای زیبایی شناسانه ی متن و نگاره های نسخه ی خطی تنکلوشا 1074 ه.ق
    بازسازی سه‌بعدی حلقه‌های تاج خورشید با استفاده از تصاویر استروی A و B
    مدولاسیون پریود مداری با فعالیت مغناطیسی در ستارگان کوتاه پریود RS CVn
    بررسی عالم شتابدار ناشی از نفوذ گرانش در ابعاد اضافی
    نوسانات حلقه های تاج خورشید با مدل میدان مغناطیسی غیر یکنواخت
    اندازه گیری روشنایی آسمان در محل رصد خانه بیرجند با استفاده از روش فتومتری در فیلتر های B,V
    نور سنجی و تحلیل ساختاری قرص کهکشان M33
    بررسی ناپایداری گرانشی ابرهای مولکولی لایه ای و رشته ای با وجود پخش دوقطبه
    بررسی ناپایداری حرارتی ابرهای مولکولی یکبعدی به روش تجزیه آدومین
    تحقیق در اثرات خورشید بر روی آب و هوای زمین
    بررسی و تحلیل پارامترهای فیزیکی خوشه کروی M13 به روش نورسنجی با CCD
    بررسی سیاره مشتری در باند رادیوئی 10MHz – 10GHz
    شبیه سازی اغتشاشات خورشیدی با استفاده از معادلات MHD
    بررسی گرمایش تولید شده توسط سرعت سوق ذرات باردار موجود در ابر مولکولی
    انتشار پرتوهای کیهانی در محیط های فراکتالی همراه با بررسی تاخیر زمانی پر انرژی ترین پرتوهای کیهانی در میدانهای مغناطیسی بین کهکشانی و امکان وجود پرتوهای گامای اولیه بعنوان بالاترین انرژی