ارزیابی موفقیت و اثربخشی سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان، براساس مدل دلون و مک لین

ارزیابی موفقیت و اثربخشی سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان،  براساس مدل دلون و مک لین
امروزه سازمانها درشرایطی قرار دارند که باید برای تحول در محیط رقابتی کنونی و فناوری های اطلاعاتی پویا باشند و با سرمایه گذاری های کلان و تبدیل سیستم های سنتی به مدرن اثر بخشی خود را افزایش دهند. مقاله حاضر به ارزیابی موفقیت و اثر بخشی سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان براساس مدل جدیدی از دلون و مک لین پرداخته است. طرح اولیه اين مدل از 6 بعد تشكيل شده است که دستخوش تغییراتی شده و ابعاد آن به شکل كيفيت اطلاعات، كيفيت سيستم، كيفيت خدمات، استفاده، رضايت كاربر و مزاياي خالص تغییر یافته است. با جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه به بررسي و تحلیل پرداخته شد كه نتایج حاصل آن عبارتست از: موفقیت و اثربخشی سیستم فوق بیشترین همبستگی را با مزایا و کمترین همبستگی را با کیفیت سیستم دارا می¬باشد. ترتیب تأکید بر هر یک از ابعاد به منظور بهبود سطح سیستم بدین صورت است، مزایا، رضایت کاربر، استفاده سیستم، کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات و کیفیت سیستم و فاکتورهای اجتماعی و کاربر از قبیل نگرش نسبت به فناوری، اعتماد، لذت و خودکارآمدی که به منظور بهبود سطح سیستم مذکور باید به ترتیب بر هریک از بعدهای یاد شده پرداخت.
کد کیو آر:  ارزیابی موفقیت و اثربخشی سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان،  براساس مدل دلون و مک لین

کد QR محصول

ارزیابی موفقیت و اثربخشی سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان،  براساس مدل دلون و مک لینارزیابی موفقیت و اثربخشی سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان، براساس مدل دلون و مک لین
قیمت قیمت : 2500 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.23 مگابایت

در دنیای کنونی سيستم هاي اطلاعاتي نقش خاصی را در تعيين موفقيت يا شكست سازمانها ایفا می کنند. لذا ارزیابی موفقیت سیستم های اطلاعاتی موجود در سازمانها اهمیت بسزایی داشته و زمینه ی رشد و تحول سازمان را پدید می آورد.

سيستم اطلاعاتی در رشته‌هاي  مختلف از قبیل  مديريت، علوم كامپيوتر، مهندسي نرم‌افزار و علوم كتابداري و اطلاع رساني و... تعاریف مختلفی دارد. دیدگاه یکپارچه یک سیستم اطلاعاتی شامل شش موجودیت است: مشتریان، محصولات (و خدمات)، فرآیندهای کسب و کار، شرکت کنندگان، اطلاعات، و فناوری.  (Alter, 2002))سازمانها در محيط متحول، پويا و رقابتي كنوني خود به دنبالافزايش كارايي و اثربخشي هستند. براي رسیدن به اين هدف، سيستم هاي اطلاعاتي به طور چشمگيري مورد توجه قرار گرفته اند و سازمانها سرمايه گذاري سنگيني براي ايجاد و توسعه اين سيستم ها متقبل مي شوند. (Seddon et al, 2001).سيستم اطلاعاتی در موسسات، سازمان ها و سایر حوزه های موجود در جامعه  قابل تعریف است.  یک  سیستم اطلاعاتی  مجموعه‌ای از اجزاء و عناصر وابسته به هم است که با گردآوری، پردازش، ذخیره، بازیابی و توزیع داده‌های اطلاعاتی،  تصمیم‌گیری، نظارت و کنترل را در سازمان‌ها پشتیبانی می‌کند.تعریف موفقیت، به یک امر چالش برانگیز در حوزه ی سیستم اطلاعاتی مبدل گشته است. به منظور بررسی اینکه موفقیت سیستم اطلاعاتی چیست، پژوهش های زیادی از سال 1981 تاکنون صورت گرفته است. مدیران براي تصمیم گیري در سازمان ها ي امروزي با چالش ها ي زیادي روبرو هستند. در تصمیم گیری بیشتر به نقش اطلاعات و پس از آن به مهارت، توانایی و تجربه وابسته اند. برای روشن شدن اهمیت و نقش اطلاعات به نقطه نظرات برخی از صاحبنظران می پردازیم. استراسمن ، سیستم هاي اطلاعاتی را سیستم هاي دربرگیرنده سختا فزار، نرم افزار، نرم افزار ارتباطات، داده یا اطلاعات، افراد و رویه ها یا فرآیندهاي کاري معرفی کرده است. (Strassmann, 1997).

دیویس و اُلسون، سیستم اطلاعات مدیریت را سیستم  یکپارچه ای می دانند که متشکل از کاربر و ماشین بوده و براي ارائه اطلاعات در پشتیبانی از عملیات، مدیریت و تصمیم گیري در سازمان می باشند، که این سیستم از نرم افزار و سخت افزار رایانه اي، راهنماها و دستورالعملها، مدل ها یی براي تحلیل، برنامه ریزي، کنترل و تصمیم گیري و یک پایگاه اطلاعات بهره می گیرد. (Davis and Olson, 1985).امروزه سازمانها درشرایطی قرار دارند که باید برای تحول، پویا بوده و در محیط رقابتی کنونی و پیدایش فناوری های اطلاعاتی از جمله اینترنت، با سرمایه گذاری های کلان و تبدیل سیستم های سنتی به مدرن  به افزایش کارایی و اثر بخشی خود بپردازند. در این مقاله، ابتدا مبانی نظري مرتبط با مدل ها ي ارزیابی سیستم ها ي اطلاعاتی و پیشینه مطالعات انجام شده مرور می گردد، سپس مدل مورد نظر پژوهش ارائه و درادامه سوال ها و روش پژوهش به کار رفته تشریح و در انتها نتایج و یافته ها ي پژوهش به همراه پیشنهاداتی ارائه می شود.