سمینار آماده رشته کشاورزی(کارشناسی ارشد)- بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس دو گونه علف هرز Consolida orientalis و Fumaria vaillanti و ارزیابی قابلیت آللوپاتیک آنها

سمینار آماده رشته کشاورزی(کارشناسی  ارشد)- بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس دو گونه علف هرز Consolida orientalis  و Fumaria vaillanti و ارزیابی قابلیت آللوپاتیک آنها
تعدادی از گیـاهان با بهره گیـری از ترکیبات آللوپاتیک به طور موثری گیـاهان مجاور خود را کـنترل می کنند. با استفاده از این خاصیت گیاهان، تلاش های بسیاری برای کنترل علف های هرز انجام می گیرد تا بدون استفاده از علف کش ها و با هزینه ای کم، از رقابت علف های هرز با گیاهان زراعی کاسته شود. این آزمایش جهت شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس دو گونه علف هرز consolida orientalis و fumaria vaillanti و ارزیابی قابلیت آللوپاتیک آنها انجام می شود. به دلیل کم بودن مقدار اسانس گیاهان مذکور از عرق این گیاهان استفاده می شود. این آزمایش به ...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کشاورزی(کارشناسی  ارشد)- بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس دو گونه علف هرز Consolida orientalis  و Fumaria vaillanti و ارزیابی قابلیت آللوپاتیک آنها

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کشاورزی(کارشناسی  ارشد)- بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس دو گونه علف هرز Consolida orientalis  و Fumaria vaillanti و ارزیابی قابلیت آللوپاتیک آنهاسمینار آماده رشته کشاورزی(کارشناسی ارشد)- بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس دو گونه علف هرز Consolida orientalis و Fumaria vaillanti و ارزیابی قابلیت آللوپاتیک آنها
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.35 مگابایت

چکیده

تعدادی از گیـاهان با بهره گیـری از ترکیبات آللوپاتیک به طور موثری گیـاهان مجاور خود را کـنترل می کنند. با استفاده از این خاصیت گیاهان، تلاش های بسیاری برای کنترل علف های هرز انجام می گیرد تا بدون استفاده از علف کش ها و با هزینه ای کم، از رقابت علف های هرز با گیاهان زراعی کاسته شود. این آزمایش جهت شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس دو گونه علف هرز consolida orientalis و fumaria vaillanti  و ارزیابی قابلیت آللوپاتیک آنها انجام می شود. به دلیل کم بودن مقدار اسانس گیاهان مذکور از عرق این گیاهان استفاده می شود. این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شده است. تیمارهای مورد بررسی عبارت انداز عرق اندام های هوایی گیاهان، غلظت های مختلف عرق اندام های هوایی consolida oriantalis و fumaria vaillanti در چهار غلظت ( 100٪ - 70٪ - 50٪ - 30٪ )  و دو علف  هرز (کاهو و تاج خروس). درصد جوانه زنی از جمله صفات حساس به ترکیبات آللوپاتیک فوماریا و کنسولیدا است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهند که با افزایش غلظت عرق انـدام های هـوایی consolida وfumaria  از جـوانه زنی بذرهای تاج خروس و کاهو کاسته می شود. لذا با توجه به نتایج حاصل از این بررسی می توان از خاصیت آللوپاتیک فوماریا و کنسولیدا به طور موثری برای کنترل علف هرز تاج خروس و کاهو بهره جست.

 کلمات کلیدی: اسانس ، آللوپاتی ، fumaria ، consolida ،تاج خروس.

فهرست مطالب