Business intelligence

Business intelligence
Business intelligence success The roles of BI capabilities and decision موفقیت هوش تجاری: نقش قابلیت‌های BI و محیط‌های تصمیم‌گیری چکیده: این مقاله در صدد است تا نقش محیط تصمیم‌گیری در اجرایی نمودن قابلیت‌های هوش تجاری، در جهت دستیابی به موفقیت‌های هوش تجاری را مورد بررسی قرار دهد. ما محیط تصمیم‌گیری را از حیث انواع تصمیم‌های اتخاذ شده و نیازهای پردازش اطلاعاتِ سازمان، مورد مطالعه قرار می‌دهیم. یافته‌های این پژوهش بر این موضوع تأکید دارند که صرف‌نظر از محیط تصمیم‌گیری، قابلیت‌های فناورانه نظیر کیفیت اطلاعات، دسترسی کاربران، و همگراییِ (یکپارچه‌سازی) هوش تجاری با دیگر سیستم‌ها، امری ضروری در جهت دستیابی به موفقیت هوش تجاری به‌شمار می‌روند. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که مولفه‌های محیط تصمیم‌گیری، هم‌چون میزان ریسک و انعطاف‌پذیری در تصمیم‌سازی‌ها، تاثیر بسزایی بر ارتباط میان موفقیت‌ها و قابلیت‌های هوش تجاری دارد.
کد کیو آر:  Business intelligence

کد QR محصول

Business intelligenceBusiness intelligence
قیمت قیمت : 30000 تومان
نوع فایل : rar
حجم فایل: 0 مگابایت
Business intelligence success The roles of BI capabilities and decision
موفقیت هوش تجاری: نقش قابلیت‌های BI و محیط‌های تصمیم‌گیری

چکیده: این مقاله در صدد است تا نقش محیط تصمیم‌گیری در اجرایی نمودن قابلیت‌های هوش تجاری، در جهت دستیابی به موفقیت‌های هوش تجاری را مورد بررسی قرار دهد. ما محیط تصمیم‌گیری را از حیث انواع تصمیم‌های اتخاذ شده و نیازهای پردازش اطلاعاتِ سازمان، مورد مطالعه قرار می‌دهیم. یافته‌های این پژوهش بر این موضوع تأکید دارند که صرف‌نظر از محیط تصمیم‌گیری، قابلیت‌های فناورانه نظیر کیفیت اطلاعات، دسترسی کاربران، و همگراییِ (یکپارچه‌سازی) هوش تجاری با دیگر سیستم‌ها، امری ضروری در جهت دستیابی به موفقیت هوش تجاری به‌شمار می‌روند. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که مولفه‌های محیط تصمیم‌گیری، هم‌چون میزان ریسک و انعطاف‌پذیری در تصمیم‌سازی‌ها، تاثیر بسزایی بر ارتباط میان موفقیت‌ها و قابلیت‌های هوش تجاری دارد.