پایان نامه آماده کارشناسی (رشته صنایع)- استانداردهای مدیریت پروژه

پایان نامه آماده  کارشناسی (رشته صنایع)- استانداردهای مدیریت پروژه
مديريت‌پروژه شامل برنامه‌ريزي و هدايت پروژه در چهارچوب زمان، هزينه و كيفيت مشخص به‌ سوي ايجاد نتايج مشخص‌ است. مديريت‌پروژه فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي، سازماندهي، نظارت بر اجرا و هدايت اجرا را در بر مي‌گيرد و سعي ‌دارد تا با استفاده‌ درست از منابع، نتايج مشخص و موردانتظار را با هزينه‌ توافق‌شده‌ قبلي در موعد مقرر تحويل ‌دهد. به بيان ديگر مديريت پروژه بكارگيري دانش، مهارت ها، ابزار و تكنيك هاي لازم در اداره جريان اجراي فعاليت ها، به منظور رفع نيازها و انتظارات متوليان از اجراي پروژه است....
کد کیو آر:  پایان نامه آماده  کارشناسی (رشته صنایع)- استانداردهای مدیریت پروژه

کد QR محصول

پایان نامه آماده  کارشناسی (رشته صنایع)- استانداردهای مدیریت پروژهپایان نامه آماده کارشناسی (رشته صنایع)- استانداردهای مدیریت پروژه
قیمت قیمت : 48000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.32 مگابایت

چکیده

مديريت‌پروژه شامل برنامه‌ريزي و هدايت پروژه در چهارچوب زمان، هزينه و كيفيت مشخص به‌ سوي ايجاد نتايج مشخص‌ است. مديريت‌پروژه فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي، سازماندهي، نظارت بر اجرا و هدايت اجرا را در بر مي‌گيرد و سعي ‌دارد تا با استفاده‌ درست از منابع، نتايج مشخص و موردانتظار را با هزينه‌ توافق‌شده‌ قبلي در موعد مقرر تحويل ‌دهد. به بيان ديگر مديريت پروژه بكارگيري دانش، مهارت ها، ابزار و تكنيك هاي لازم در اداره جريان اجراي فعاليت ها، به منظور رفع نيازها و انتظارات متوليان از اجراي پروژه است. مديريت پروژه در اجراي اين مهم از دو بازوي قدرتمند برنامه‌ريزي و كنترل پروژه بهره مي‌گيرد. با گسترش حوزه تجاري شرکت‌ها و جهاني شدن پروژه‌ها، امروزه استفاده از استانداردها براي هم زباني افراد درگير در پروژه و اطمينان از اجراي درست كار ضروري است. استانداردها، علاوه بر تبيين كار و تعيين چگونگي اجراي صحيح عمليات، به عنوان مرجعي براي افراد گروه پروژه در اختلافات مطرح است. قوت استانداردها در جامع بودن آن‌ها، سادگي، مقبوليت عام استفاده كنندگان و تضمينش برای اجراي درست كار است. با توجه به جهاني شدن شرکت‌های ساخت و توليد و گسترش بازارهاي كار، مديران پروژه بهتر است با استانداردهاي مديريت پروژه آشنا شوند؛ بهره گيري از آن‌ها می‌تواند آن‌ها را در اجراي برنامه‌های پروژه ياري نمايد. در این پژوهش ابتدا مفاهیم مدیریت پروژه و ضرورت های آن بیان می شود و در نهایت استانداردهای مدیریت پروژه به صورت کامل معرفی می شوند.

 کلمات کلیدی: مدیریت پروژه، استانداردهای مدیریت پروژه، کنترل پروژه، برنامه ریزی پروژه.

فهرست مطالب

فصل اول) آشنایی با مدیریت پروژه و ضرورت استفاده از آن          

1-1 مقدمه          

1-2 تعریف مدیریت پروژه  

1-3 تاریخچه مدیریت پروژه 

1-4 تعريف پروژه و اهميت مديريت آن

     1-4-1 سيستم برنامه‌ريزی و کنترل پروژه   

          1-4-1-1 مرحله برنامه‌ريزی 

          1-4-1-2 مرحله نظارت و اجرا           

     1-4-2 تجزيه و تحليل، ارزشيابی و ذخيره سازی اطلاعات پروژه

     1-4-3 مراحل اجرايی فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ريزی و کنترل پروژه   

1-5 كاركرد مديريت پروژه  

1-6 مهندسی مدیریت پروژه 

1-7 حوزه‌هاي دانش مديريت

1-7) معرفی ساختار پایاننامه

1-8) خلاصه و نتیجه گیری

فصل 2) مطالعه و بررسی استاندادرهای مدیریت پروژه    

2-1 مقدمه

2-2 معرفی استانداردهای مدیریت پروژه          

     2-2-1- مدل مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK         

      2-2-2 استاندارد مدیریت پروژه ايزو 1000

         2-2-2-1 نگرش استاندارد به كاربرد مديريت كيفيت در پروژه‌ها         

         2-2-2-1 فرآیندها و فازها در پروژه از ديدگاه ايزو 10006  

         2-2-2-2 مزایای پیاده سازی ایزو 10006          

     2-2-3  استاندارد مدل بلوغ مديريت پروژه سازمانی (OPM)     

          2-2-3-1 معرفی برخی مدل‌های بلوغ مدیریت پروژه

          2-2-3-2 ویژگی‌‌های مشترک مدل‌‌های بلوغ        

          2-2-3-3 نقاط ضعف مدل‌‌های بلوغ      

     2-2-4  استاندارد مدیریت پروژه BS

          2-2-4-1 نحوه عملكرد استاندارد BS     

      2-2-5 استاندارد مدیریت پروژه PRINCE   

          2-2-5-1 اجراي استاندارد PRINCE2   

      2-2-6 استاندارد مدیریت پروژه APM      

      2-2-7 استاندارد مدیریت پروژه پورتفوليو (PMI)       

           2-2-7-1 ارتباط میان پورتفولیو ها، طرح‌ها و پروژه‌ها      

          2-2-7-2 هدف استاندارد مدیریت پورتفولیو         

          2-2-7-3 مخاطبان استاندارد مدیریت پورتفولیو    

     2-2-8 استاندارد مدیریت پروژه PMCD     

          2-2-8-1 شایستگی‌های مبتني بر عملکرد           

          2-2-8-2 استانداردهاي شايستگي مدير پروژه      

          2-2-8-3 ارزيابـي مديـران پـس از تدويـن اسـتاندارد و بـر اسـاس استاندارد        

2-2-9 نتیجه گیری