پایان نامه آماده کارشناسی (رشته صنایع)- پژوهشی در مسائل حمل و نقل

پایان نامه آماده کارشناسی (رشته صنایع)- پژوهشی در مسائل حمل و نقل
برنامه ریزي حمل و نقل، علم جوانی است که از عمر آن بیش از شصت سال نگذشته است. اولین مدل برنامه ریزي حمل و نقل در دهه چهل، در آمریکا صورت گرفت که هدف آن سنجش ترافیک موجود و برآورد آن در آینده، از طریق تکنیک هاي ساده ریاضی بود؛ سپس تحقیقاتی به وسیله فرگوسن (1960)، ایروین (1966)، شپمیلر و گرکو (1967) و کاپور (1970) انجام پذیرفت که تأکید آنها بر حمل و نقل عمومی بود. آنالیز شبکه از مدت ها قبل، نقش مهمی در مهندسی صنایع داشته است. در دهه هاي اخیر تئوري شبکه و مفاهیم آن در بسیاري از زمینه هاي دیگر به کار گرفته شد، موارد استفاده مهم...
کد کیو آر:  پایان نامه آماده کارشناسی (رشته صنایع)- پژوهشی در مسائل حمل و نقل

کد QR محصول

پایان نامه آماده کارشناسی (رشته صنایع)- پژوهشی در مسائل حمل و نقلپایان نامه آماده کارشناسی (رشته صنایع)- پژوهشی در مسائل حمل و نقل
قیمت قیمت : 48000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.80 مگابایت

چکیده

برنامه ریزي حمل و نقل، علم جوانی است که از عمر آن بیش از شصت سال نگذشته است. اولین مدل برنامه ریزي حمل و نقل در دهه چهل، در آمریکا صورت گرفت که هدف آن سنجش ترافیک موجود و برآورد آن در آینده، از طریق تکنیک هاي ساده ریاضی بود؛ سپس تحقیقاتی به وسیله فرگوسن (1960)، ایروین (1966)، شپمیلر و گرکو (1967) و کاپور (1970) انجام پذیرفت که تأکید آنها بر حمل و نقل عمومی بود. آنالیز شبکه از مدت ها قبل، نقش مهمی در مهندسی صنایع داشته است. در دهه هاي اخیر تئوري شبکه و مفاهیم آن در بسیاري از زمینه هاي دیگر به کار گرفته شد، موارد استفاده مهم از آنالیز شبکه شامل تئوري اطلاعات، سایبرنتیک، سیستم حمل و نقل، مدیریت مالی، کنترل موجودي انبار، برنامه ریزي تولید است. در این پژوهش ابتدا مفاهیم تحقیق در عملیات و مسائل مهم در زمینه حمل و نقل بیان خواهد شد، سپس به منظور روشن شدن هر چه بهتر  این موضوع مدل هایی در زمینه حل مسائل حمل و نقل ارائه خواهد شد.

 کلمات کلیدی: تحقیق در عملیات، حمل و نقل، حمل و نقل عمومی، مدل حمل و نقل.

فهرست مطالب

فصل اول)آشنایی با تحقیق در عملیات و مسائل حمل و نقل 

1-1) مقدمه

     1-2-1)تصمیم گیری؛کانون توجه OR        

     1-2-2)روش علمی در OR         

     1-2-3)تحقیق در عملیات؛یک دانش بین رشته ای      

1-3) مقدمه ای در مورد حمل و نقل    

     1-3-1) جنبه های حمل و نقل      

     1-3-2) طبقه بندی های حمل و نقل           

     1-3-3) حمل و نقل و ارتباطات    

     1-3-4) رابطه حمل و نقل، انرژی و محیط زیست     

     1-3-5) مدل سازی در برنامه ریزی حمل و نقل        

     1-3-6) برنامه ریزی حمل ونقل   

          1-3-6-1) بخش مدیریت سیستم های حمل و نقل   

          1-3-6-2) ابزارهای برنامه‌ریزی مقدماتی حمل و نقل        

              1-3-6-2-1) ابزارهای سنتی          

              1-3-6-2-2)روش های تجزیه و تحلیل جزیی  

      1-3-7) حمل و نقل پایدار          

      1-3-8) مسیریابی حمل  و نقل    

1-4) اهمیت و ضرورت حمل و نقل   

1-5) خلاصه و نتیجه گیری 

فصل 2) مطالعه و بررسی مدل های حمل و نقل و راه حل  مدل ها   

2-1) مقدمه         

2-2) حل مدل های حمل و نقل  با سیمپلکس ثانویه          

     2-2-1) مراحل اجرای روش سیمپلکس       

     2-2-2) بیان نمودار روش سیمپلکس ثانویه   

     2-2-3) مفهوم یک جواب اولیه (موجه ) در یک مدل حمل ونقل 

     2-2-4) روش های یافتن جواب اولیه(روش گوشه شمال غربی)  

     2-2-5) روش های یافتن جواب اولیه (روش کمترین هزینه)      

    2-2-6) روش های بهبود جواب اولیه(روش پله سنگ)  

    2-2-6-1) بیان روش پله سنگ برای بهبود تابلوی حمل ونقل      

    2-2-6-2) تحلیل چند معیاره شبکه حمل و نقل با استفاده از  مدل MIXED GEV       

2-3) طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست  

     2-3-1)قدم هاي الگوریتم کامپیوتري          

2-4) مدل ریاضی حمل و نقل در سیستم هاي لجستیکی     

     2-4-1)تعریف مسئله    

     2-4-2) ارائه مدل پیشنهادي        

2-5) مدل حمل و نقل یکپارچه جهت طراحی سیستم ارزیابی سیاست هاي توسعه          

     2-5-1) مدل آندرسون  لاندکویست یا مدل استکهلم      

     2-5-2) نحوة اثر ساختار شهر بر سفرهاي حمل ونقل عمومی     

     2-5-3) قواعد کلی و ویژگی ها مدل یکپارچه

2-6) مدل راهبردي حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرها

    2-6-1)توسعه پایدار      

     2-6-2) حمل و نقل پایدار           

2-7)خلاصه و نتیجه گیری  

منابع و مراجع