سمینار(پایان نامه) آماده رشته مدیریت(کارشناسی ارشد)-بررسی تأثیر جوسازمانی بر نوآوری، عملکرد و رضایت کاری کارکنان شرکت نفت خوزستان

سمینار(پایان نامه) آماده رشته مدیریت(کارشناسی ارشد)-بررسی تأثیر جوسازمانی بر نوآوری، عملکرد و رضایت کاری کارکنان شرکت نفت خوزستان
رفتار کارکنان در محیط کاری، توجه بسیاری از محققان را در دهه‌های گذشته به خود جلب کرده بود. انواع گوناگونی از رفتارها، هنگام تحلیل این مفاهیم مورد استفاده قرار گرفته اند. این رفتارها شامل رفتارهاي اجتماعي گرايانه، رفتارهای فرانقشی و رفتارهای شهروندی سازمانی هستند و علاوه بر این عدالت و کارایی سازمان‌ها تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده فعالیت می‌نمایند، بستگی دارد. در سال های اخیر توسعه تکنولوژی‌های جدید و رشد فزاینده جهانی اقتصاد منجر به رقابت فزاینده و تغییرات سریع در ماهیت کار سازمان‌ها و کارکنانشان شده است. درکل، امروزه پیشرفت و...
کد کیو آر:  سمینار(پایان نامه) آماده رشته مدیریت(کارشناسی ارشد)-بررسی تأثیر جوسازمانی بر نوآوری، عملکرد و رضایت کاری کارکنان شرکت نفت خوزستان

کد QR محصول

سمینار(پایان نامه) آماده رشته مدیریت(کارشناسی ارشد)-بررسی تأثیر جوسازمانی بر نوآوری، عملکرد و رضایت کاری کارکنان شرکت نفت خوزستانسمینار(پایان نامه) آماده رشته مدیریت(کارشناسی ارشد)-بررسی تأثیر جوسازمانی بر نوآوری، عملکرد و رضایت کاری کارکنان شرکت نفت خوزستان
قیمت قیمت : 43000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.34 مگابایت
فصل اول) کلیات پژوهش    
1-1) مقدمه    
1-2) بیان مسئله    
1-3) ضرورت تحقیق    
1-4) اهداف تحقیق    
1-5) سؤالات تحقیق    
1-6) فرضیه‎های تحقیق    
1-7) مدل مفهومی    
1-8) ساختار پایاننامه    
1-9) خلاصه و نتیجهگیری    
فصل دوم) بیشینه تحقیق    
2-1) مقدمه    
2-2) بیشینه تحقیق    
2-2-1) تأثیر جو سازمانی بر روی رضایت کاری با دلالت بر عملکرد کارمندان واحد تولید برق اندونزی    
2-2-2) رابطه بین رضایت شغلی و جو سازمانی: مطالعه موردی از ادارات دولتی در دیوان دره    
2-2-3) مطالعه در مورد تأثیر جو سازمانی روی درک کارکنان، رضایت شغلی و خروجی‌های سازمان    
2-2-4) جو سازمانی برای نوآوری و عملکرد سازمانی: اثر متقابل رفتار نوآورانه کار    
2-2-5) بررسی تأثیر جو سازمانی بر مشارکت کارکنان در بخش بانکی    
2-2-6) تأثیر جو سازمانی، انگیزه و رضایت کاری روی عملکرد کارمندان: مطالعه موردی    
2-3) خلاصه و نتیجهگیری    
فصل سوم) نوع و روش تحقیق    
3-1) مقدمه    
3-2) ارزیابی فرضیه‎های مدل پیشنهادی و توسعه آنها    
3-3) مدل پیشنهادی    
3-3-1) نمونه و روش    
3-3-2) معیارهای ارزیابی    
3-3-3) ارزیابی واریانس    
3-3-4) داده‌های تحلیلی داده‌ها    
فصل چهارم) تجزيه تحليل داده ها    
4-1) مقدمه    
4-2) آمار توصیفی    
4-3) آزمون فرضیه‌ها    
فصل پنجم) خلاصه ، نتيجه گيري و پيشنهادات    
5-1) نتیجه گیری    
5-2) محدودیت‌ها و پیشنهاد کار آتی    
منابع و مراجع