سمینار آماده رشته صنایع(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی استانداردهای مدیریت پروژه

سمینار آماده رشته صنایع(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی استانداردهای مدیریت پروژه
مديريت‌پروژه شامل برنامه‌ريزي و هدايت پروژه در چهارچوب زمان، هزينه و كيفيت مشخص به‌ سوي ايجاد نتايج مشخص‌ است. مديريت‌پروژه فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي، سازماندهي، نظارت بر اجرا و هدايت اجرا را در بر مي‌گيرد و سعي ‌دارد تا با استفاده‌ درست از منابع، نتايج مشخص و موردانتظار را با هزينه‌ توافق‌شده‌ قبلي در موعد مقرر تحويل ‌دهد. به بيان ديگر مديريت پروژه بكارگيري دانش، مهارت ها، ابزار و تكنيك هاي لازم در اداره جريان اجراي فعاليت ها، به منظور رفع نيازها ...
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته صنایع(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی استانداردهای مدیریت پروژه

کد QR محصول

سمینار آماده رشته صنایع(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی استانداردهای مدیریت پروژهسمینار آماده رشته صنایع(کارشناسی ارشد)-ارزیابی و بررسی استانداردهای مدیریت پروژه
قیمت قیمت : 41000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.32 مگابایت
فصل اول) آشنایی با مدیریت پروژه و ضرورت استفاده از آن    
1-1 مقدمه    
1-2 تعریف مدیریت پروژه    
1-3 تاریخچه مدیریت پروژه    
1-4 تعريف پروژه و اهميت مديريت آن    
 1-4-1 سيستم برنامه‌ريزی و کنترل پروژه    
1-4-1-1 مرحله برنامه‌ريزی    
1-4-1-2 مرحله نظارت و  
1-4-2 تجزيه و تحليل، ارزشيابی و ذخيره¬سازی اطلاعات پروژه    
1-4-3 مراحل اجرايی فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ريزی و کنترل پروژه    
1-5 كاركرد مديريت پروژه    
1-6 مهندسی مدیریت پروژه    
1-7 حوزه‌هاي دانش مديريت    
1-7) معرفی ساختار پایاننامه    
1-8) خلاصه و نتیجه گیری    
فصل 2) مطالعه و بررسی استاندادرهای مدیریت پروژه    
2-1 مقدمه    
2-2 معرفی استانداردهای مدیریت پروژه    
2-2-1- مدل مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK    
2-2-2 استاندارد مدیریت پروژه ايزو 1000
2-2-2-1 نگرش استاندارد به كاربرد مديريت كيفيت در پروژه‌ها    
2-2-2-1 فرآیندها و فازها در پروژه از ديدگاه ايزو 10006    
2-2-2-2 مزایای پیاده سازی ایزو 10006    
2-2-3  استاندارد مدل بلوغ مديريت پروژه سازمانی (OPM)
2-2-3-1 معرفی برخی مدل‌های بلوغ مدیریت پروژه    
2-2-3-2 ویژگی‌‌های مشترک مدل‌‌های بلوغ    
2-2-3-3 نقاط ضعف مدل‌‌های بلوغ    
2-2-4  استاندارد مدیریت پروژه BS    
2-2-4-1 نحوه عملكرد استاندارد BS    
2-2-5 استاندارد مدیریت پروژه PRINCE     
2-2-5-1 اجراي استاندارد PRINCE2    
2-2-6 استاندارد مدیریت پروژه APM    
2-2-7 استاندارد مدیریت پروژه پورتفوليو (PMI)     
2-2-7-1 ارتباط میان پورتفولیو ها، طرح‌ها و پروژه‌ها    
2-2-7-2 هدف استاندارد مدیریت پورتفولیو    
2-2-7-3 مخاطبان استاندارد مدیریت پورتفولیو    
2-2-8 استاندارد مدیریت پروژه PMCD    
2-2-8-1 شایستگی‌های مبتني بر عملکرد    
2-2-8-2 استانداردهاي شايستگي مدير پروژه    
2-2-8-3 ارزيابـي مديـران پـس از تدويـن اسـتاندارد و بـر اسـاس استاندارد    
2-2-9 نتیجه گیری