سمینار (پایان نامه) آماده رشته برق (کارشناسی ارشد)-بررسی و شبیه سازي عملکرد بارهاي روشنایی بر شاخص‌های کیفیت توان

سمینار (پایان نامه) آماده رشته برق (کارشناسی ارشد)-بررسی و شبیه سازي عملکرد بارهاي روشنایی بر شاخص‌های کیفیت توان
مبحث کیفیت انرژي الکتریکی یا کیفیت توان یکی از موضوعاتی است که در سالیان اخیر بطور جدي مورد توجه بهره برداران و مصرف کنندگان شبکه‌های الکتریکی قرار گرفته است. بدون شک کیفیت تولید انرژي الکتریکی در حال حاضر از گذشته بهتر می‌باشد. گذشته از این شبکه‌های انتقال و توزیع نیز گسترده‌تر شده و از تکنولوژیهاي جدیدتر و قابل اعتمادتر بهره می‌برند. پیشرفت تکنولوژي موجب شده است انواع بارهاي غیرخطی با ماهیت شکل موجهاي غیرسینوسی در شبکه پراکنده شوند. وجود این بارها موجب انحراف شکل موج از حالت ...
کد کیو آر:  سمینار (پایان نامه) آماده رشته برق (کارشناسی ارشد)-بررسی و شبیه سازي عملکرد بارهاي روشنایی بر شاخص‌های کیفیت توان

کد QR محصول

سمینار (پایان نامه) آماده رشته برق (کارشناسی ارشد)-بررسی و شبیه سازي عملکرد بارهاي روشنایی بر شاخص‌های کیفیت توانسمینار (پایان نامه) آماده رشته برق (کارشناسی ارشد)-بررسی و شبیه سازي عملکرد بارهاي روشنایی بر شاخص‌های کیفیت توان
قیمت قیمت : 59000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 15.2 مگابایت
فصل اول مقدمه    
1-1)مقدمه    
1-2) اهداف تحقیق    
1-3) تعاریف    
1-4) منابع ایجاد هارمونیک    
1-4-1) وسایل فرو مغناطیسی    
1-4-2) مبدل‌های الکترونیکی قدرت    
1-4-2-1) فاز سه بارهاي    
1-4-3) تجهیزات تخلیه‌ای    
1-4-3-1) تجهیزات کننده قوس    
1-4-3-2) کوره‌های الکتریکی    
1-4-4) لامپ‌های کم مصرف    
1-5) منابع جدید تولید هارمونیک‌ها    
1-5-1) صرفه جویی انرژي و کنترل موتورها    
1-5-1-1) بهبود طراحی موتور جهت افزایش راندمان    
1-5-1-2) تطبیق قدرت خروجی مورد نیاز مکانیکی با تنظیم قدرت ورودي الکتریکی    
1-5-2) کنترل ضریب قدرت موتور    
1-5-3) مصرف برق وسایل حمل و نقل    
1-5-4) انتقال برق به صورت جریان مستقیم با ولتاژ فشار قوي    
1-5-5) منابع تغذیه غیر معمول    
1-5-6) یکسو سازي    
1-5-7) مبدل‌های کاهنده فرکانس    
فصل دوم مروري بر تحقیقات انجام شده    
2-1) مقدمه    
2-2) خازن    
2-3) اثر هارمونیک‌ها بر خازن‌ها    
2-3-1) اثر هارمونیک‌ها بر تلفات دي الکتریک خازن‌ها    
2-3-2) اثر خازنها بر روي هارمونیک    
2-3-2-1) رزونانس موازي    
2-3-2-2) رزونانس سري    
2-4) تاثیرات هارمونیک بر ترانس‌های قدرت    
2-4-1) هارمونیک جریان    
2-4-2) هارمونیک‌های ولتاژ    
2-5) اثر هارمونیک بر روي لامپهاي روشنایی و المانهاي حرارتی    
2-6) اثر برروي موتورها    
2-7) اثر هارمونیک بر ماشینهاي سنکرون    
2-8) اثر هارمونیک بر وسایل اندازه گیري    
2-8-1) اثر هارمونیک بر وات متر    
2-8-2) اثر هارمونیک بر کنتورها    
2-9) عملکرد رله‌ها    
2-10) تأثیر هارمونیک بر کلیدها    
2-11) اثر بر روي فیوزها    
2-12) اثر هارمونیک‌ها بر عایق‌ها    
2-13) اثر بر روي سیستم‌های مخابراتی    
2-14) تاثیرات دیگر هارمونیک‌ها    
2-15) روش‌های اندازه گیري ومطالعه هارمونیک‌ها    
2-15-1) وروش هاي اندازه گیري هارمونیکها تجهیزات آن    
2-16) جمع بندي مطالب    
فصل سوم تحلیل نتایج دستگاه آنالایزر    
4-1) مقدمه    
4-2) نالیز لامپ‌های فلورسنت    
4-2-1) بررسی هارمونیک    
4-2-2) شکل موج    
4-3) انالیز لامپ تخلی    
4-3-1) بررسی هارمونیک    
4-3-2) شکل موج    
4-4) انالیز لامپ کم مصرف    
4-4-1) بررسی هارمونیک    
4-4-2) آنالیز شکل موج    
4-5) انالیز لامپ‌های الکترونیکی    
4-5-1) بررسی هارمونیک    
4-5-2) شکل موج    
4-6) بررسی کیفیت توان (PF) و ضریب قدرت (COS)
4-6-1) کیفیت توان و ضریب قدرت لامپ فلورسنت    
4-6-2) کیفیت توان و ضریب قدرت لامپ تخلیه    
4-6-3) کیفیت توان و ضریب قدرت لامپ کم مصرف    
4-6-4) کیفیت توان و ضریب قدرت لامپ الکترونیکی    
4-7) نتیجه گیري    
فصل چهارم شبیه سازي ETAP    
5-1) مقدمه    
5-2) شبیه سازي لامپ فلورسنت    
5-2-1) کیفیت توان    
5-3) شبیه سازي لامپ تخلیه    
5-4) شبیه سازي لامپ کم مصرف    
5-4-1) کیفیت توان    
5-5) شبیه سازي لامپ الکترونیکی    
5-5-1) کیفیت توان    
فصل پنجم نتیجه‌گیری    
7-1) نتیجه گیري    
7-2) پیشنهادات