سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر رویکردهای مدیریت منابع انسانی در ابر

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- مروری بر  رویکردهای مدیریت منابع انسانی در ابر
مدیریت منابع انسانی عبارت¬است از نگرش استراتژیک و یکپارچه به مدیریت با ارزش ترین دارایی های یک سازمان، یعنی کارمندانی که در آن سازمان در پست‌های مختلفی کار می‌کنند، لذا در این پژوهش جهت مدیریت منابع انسانی یک روش جدید فازی چند معیاره ارائه می شود.
کد کیو آر:  سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- مروری بر  رویکردهای مدیریت منابع انسانی در ابر

کد QR محصول

سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی  ارشد)- مروری بر  رویکردهای مدیریت منابع انسانی در ابر سمینار آماده رشته کامپیوتر(کارشناسی ارشد)- مروری بر رویکردهای مدیریت منابع انسانی در ابر
قیمت قیمت : 38000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.23 مگابایت
چکیده
مدیریت منابع انسانی عبارت است از نگرش استراتژیک و یکپارچه به مدیریت با ارزش ترین دارایی های یک سازمان، یعنی کارمندانی که در آن سازمان در پست‌های مختلفی کار می‌کنند، لذا در این پژوهش جهت مدیریت منابع انسانی یک روش جدید فازی چند ‌  معیاره ارائه می شود. در حالت کلی زمینه مطالعه این پژوهش توسعه مفاهیم ابر جهت مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها است که از یک راهکار فازی چند معیاره جهت به اشتراک گذاری منابع انسانی، تخصص و دانش استفاده می شود تا با استفاده از تکنولوژی‌های شبکه امکان مدیریت بهینه منابع فراهم شود. نيروي انساني يك سازمان، منبعي كليدي براي كسب مزيت رقابتي پايدار است و يکي از عوامل اصلي موفقيت سازمان ها، به حساب مي-آيد. از اين‌رو، مديريت بهینه منابع انساني، يکي از مهم ترين مسائل پيش روي سازمان ها براي دستیابی به اهداف سازماني است. برای مدیریت مناسب منابع انسانی یک روش جدید معرفی می شود که از ساختار فازی چند معیاره برای کشف منابع انسانی و مدیریت بهینه آنها استفاده می شود. در روش پیشنهادی معیارهای قابلیت اعتماد، میزان تجربه، تخصص و دانش جهت کشف منابع انسانی استفاده می شود. از اهداف عمده سیستم جدید، بهبود ارزیابی پارامترهای عملکرد، مدیریت جذب و استخدام، ارتقا، تخصیص حقوق و مزایای مناسب و متناسب و همچنین کاهش ازدحام کاری برخی از متخصصان، افزایش کارآیی و کاهش هزینه ها با استفاده از ساختار ابر است.
کلمات کلیدی:
محاسبات ابری، قابلیت اعتماد، مدیریت منابع انسانی، تجربه، تخصص و دانش.