پاورپوینت- تصميم گيري چند معياره

پاورپوینت- تصميم گيري چند معياره
بررسی رویکرد های تصمیم گیری چند معیاره همراه با مثاال
کد کیو آر:  پاورپوینت- تصميم گيري چند معياره

کد QR محصول

پاورپوینت- تصميم گيري چند معياره پاورپوینت- تصميم گيري چند معياره
قیمت قیمت : 4000 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 0.39 مگابایت
آن دسته از مدلهاي MADM  را شامل مي‌شوند كه در آنها تبادل بين شاخصها صورت مي‌گيرد. بدين معني كه تغيير در يك شاخص توسط تغييري مخالف (در جهت عكس) در شاخص يا شاخصهاي ديگر جبران مي‌شود.
روش جبراني  شامل روشهائي مانند ميانگين وزني ساده، ‏TOPSIS ، ELECTRE، تخصيص خطي، AHP  و غيره است. اين روشها مطابق شكل صفحه بعد دسته‌بندي شده‌اند.