پاورپوینت- چندپخشی قابل اطمینان با استفاده از تصحیح خطای ارسالی بدون نرخ و زمانبندی متعامد در شبکه موردی سیار (منت)

پاورپوینت- چندپخشی قابل اطمینان با استفاده از تصحیح خطای ارسالی بدون نرخ و زمانبندی متعامد در شبکه موردی سیار (منت)
کد کیو آر: پاورپوینت- چندپخشی قابل اطمینان با استفاده از تصحیح خطای ارسالی بدون نرخ و زمانبندی متعامد در شبکه موردی سیار (منت)

کد QR محصول

پاورپوینت- چندپخشی قابل اطمینان با استفاده از تصحیح خطای ارسالی بدون نرخ و زمانبندی متعامد در شبکه موردی سیار (منت)پاورپوینت- چندپخشی قابل اطمینان با استفاده از تصحیح خطای ارسالی بدون نرخ و زمانبندی متعامد در شبکه موردی سیار (منت)
قیمت قیمت : 4500 تومان
نوع فایل : pptx
حجم فایل: 0.49 مگابایت
فهرست مطالب
 • چکیده
 • 1. مقدمه
 • 2. انگیزه
 • 3. کارهای مربوطه
 • 1.3 آرایه متعامد
 • 2.3.تصحیح خطای ارسال بدون نرخ
 • 4.سیستم پیشنهادی
 • 1.4. مدل شبکه
 • 2.4. الگوریتم سمت فرستنده
 • 3.4. الگوریتم سمت گیرنده
 • 5. شبیه سازی و آنالیز کارایی
 • 6. نتیجه گیری و کار آتی