پروپوزال آماده جایگذاری گره های مسیریاب در شبکه های مش بی سیم با استفاده از فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی

پروپوزال آماده جایگذاری گره های مسیریاب  در شبکه های مش بی سیم با استفاده از فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی
شبکه مش بی سیم بعنوان نوع ویژه ای از شبکه های موردی بی سیم در نظر گرفته می شود. شبکه های مش بی-سیم برمبنای توپولوژی مش هستند که در آن هر گره از طریق لینک های بی سیم به یک یا چند گره متصل می-شود که امکان انتقال اطلاعات را در بیش از یک مسیر فراهم می سازد. افزونگی مسیر، ویژگی قوی توپولوژی مش است. در مقایسه با سایر توپولوژی ها، توپولوژی مش به گره مرکزی نیاز ندارد. این ویژگی های شبکه ها با توپولوژی مش آنها را شبکه های قوی با قابلیت اطمینان بالا برای تمامی خرابی های گره سرور بالقوه می سازند. در شبکه های مش بیسیم،..
کد کیو آر:  پروپوزال آماده جایگذاری گره های مسیریاب  در شبکه های مش بی سیم با استفاده از فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی

کد QR محصول

پروپوزال آماده جایگذاری گره های مسیریاب  در شبکه های مش بی سیم با استفاده از فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازیپروپوزال آماده جایگذاری گره های مسیریاب در شبکه های مش بی سیم با استفاده از فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی
قیمت قیمت : 48000 تومان
نوع فایل : docx
حجم فایل: 0.37 مگابایت
شبکه مش بی سیم بعنوان نوع ویژه ای از شبکه های موردی بی سیم در نظر گرفته می شود. شبکه های مش بی-سیم برمبنای توپولوژی مش هستند که در آن هر گره از طریق لینک های بی سیم به یک یا چند گره متصل می-شود که امکان انتقال اطلاعات را در بیش از یک مسیر فراهم می سازد. افزونگی مسیر، ویژگی قوی توپولوژی مش است. در مقایسه با سایر توپولوژی ها، توپولوژی مش به گره مرکزی نیاز ندارد. این ویژگی های شبکه ها با توپولوژی مش آنها را شبکه های قوی با قابلیت اطمینان بالا برای تمامی خرابی های گره سرور بالقوه می سازند. در شبکه های مش بیسیم، مسیریاب های مش، سرویس های اتصال شبکه را برای گره های مشتری مش فراهم می سازند. کارایی و عملکرد خوب شبکه های مش بی سیم به میزان زیادی به قرارگیری گره های مسیریاب های مش در سطح گسترش جغرافیایی برای دستیابی به اتصال شبکه، پایداری و پوشش کلاینت بستگی دارد. مسائل جایگذاری گره در بیشتر کاربردها، مانند مکان یابی تجهیزات، لاجیستیک و سرویس ها مطرح می شوند. در چنین مسائلی، تعداد مشخصی تجهیزات بالقوه برای سرویس دهی به مشتریان وجود دارد. هدف، یافتن مکان های تجهیزات است طوریکه هزینه ی سرویس دهی به تمام مشتریان برای برخی توابع معیار بهینه می شود. اگر مسیریاب های مش بدون در نظر گرفتن محدودیت های خاص سطح جغرافیایی واقعی و توپولوژی شبکه مش قرار گیرند، منجر به کارایی شبکه بندی ضعیف می شود. در عمل، یافتن جایگذاری بهینه ی گره های مش غیرممکن است، زیرا تـوزیع مشتری های مش واقعی را  نمی توان پیـش بینی کرد. بنابـراین، فرض می شود که مکان های مشتری  های مش در سطح گسترش توسط توزیع یکنواخت، ثابت هستند. ولی حتی با انجام این کار، دستیابی به بهینگی مسئله از نظر محاسباتی سخت خواهد شد از  اینرو، مسائل گسترش گره مش برای شبکه های مش بی سیم معمولا توسط راهکارهای غیرقطعی حل می شوند. هدف استفاده از این راه کارها، دستیابی به راه حل های نزدیک به بهینه در زمان منطقی است و در حالتی است که راه حل بهینه  واقعی نمی تواند در زمان چندجمله ای قطعی پیدا شود. گرچه این روش ها معمولا راه حل های بهینه محلی پیدا می کنند، یا این وجود برای اکثر شرایط عملی کافی هستند. بنابراین در این پژوهش به منظور کاهش هزینه های مسیریابی و همچنین افزایش کارایی شبکه های مش  بی سیم، یک راهکار تحلیل سلسله مراتبی فازی فرآیند ها جهت جایگذاری بهینه مسیریاب ها در شبکه های مش، پیشنهاد می شود. روش پیشنهادی یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی است که از ترکیب معیارهای مختلف جهت انتخاب مکان مناسب برای مسیریاب استفاده می کند.